org.systinet.uddi.client.v3
Interface UDDI_Security_PortType


public interface UDDI_Security_PortType

Represents {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Security_PortType portType from UDDI wsdl (see http://uddi.org/wsdl/inquire_v3.wsdl and http://uddi.org/wsdl/publish_v3.wsdl).


Method Summary
 void discard_authToken(Discard_authToken body)
          Represents discard_authToken operation from {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Security_PortType portType.
 AuthToken get_authToken(Get_authToken body)
          Represents get_authToken operation from {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Security_PortType portType.
 

Method Detail

discard_authToken

public void discard_authToken(Discard_authToken body)
            throws UDDIException
Represents discard_authToken operation from {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Security_PortType portType.

Throws:
UDDIException

get_authToken

public AuthToken get_authToken(Get_authToken body)
            throws UDDIException
Represents get_authToken operation from {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Security_PortType portType.

Throws:
UDDIException