org.systinet.uddi.client.v3
Interface UDDI_Inquiry_PortType


public interface UDDI_Inquiry_PortType

Represents {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Inquiry_PortType portType from UDDI wsdl (see http://uddi.org/wsdl/inquire_v3.wsdl and http://uddi.org/wsdl/publish_v3.wsdl).


Method Summary
 BindingDetail find_binding(Find_binding body)
          Represents find_binding operation from {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Inquiry_PortType portType.
 BusinessList find_business(Find_business body)
          Represents find_business operation from {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Inquiry_PortType portType.
 RelatedBusinessesList find_relatedBusinesses(Find_relatedBusinesses body)
          Represents find_relatedBusinesses operation from {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Inquiry_PortType portType.
 ServiceList find_service(Find_service body)
          Represents find_service operation from {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Inquiry_PortType portType.
 TModelList find_tModel(Find_tModel body)
          Represents find_tModel operation from {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Inquiry_PortType portType.
 BindingDetail get_bindingDetail(Get_bindingDetail body)
          Represents get_bindingDetail operation from {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Inquiry_PortType portType.
 BusinessDetail get_businessDetail(Get_businessDetail body)
          Represents get_businessDetail operation from {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Inquiry_PortType portType.
 OperationalInfos get_operationalInfo(Get_operationalInfo body)
          Represents get_operationalInfo operation from {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Inquiry_PortType portType.
 ServiceDetail get_serviceDetail(Get_serviceDetail body)
          Represents get_serviceDetail operation from {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Inquiry_PortType portType.
 TModelDetail get_tModelDetail(Get_tModelDetail body)
          Represents get_tModelDetail operation from {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Inquiry_PortType portType.
 

Method Detail

find_binding

public BindingDetail find_binding(Find_binding body)
              throws UDDIException
Represents find_binding operation from {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Inquiry_PortType portType.

Throws:
UDDIException

find_business

public BusinessList find_business(Find_business body)
              throws UDDIException
Represents find_business operation from {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Inquiry_PortType portType.

Throws:
UDDIException

find_relatedBusinesses

public RelatedBusinessesList find_relatedBusinesses(Find_relatedBusinesses body)
                       throws UDDIException
Represents find_relatedBusinesses operation from {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Inquiry_PortType portType.

Throws:
UDDIException

find_service

public ServiceList find_service(Find_service body)
             throws UDDIException
Represents find_service operation from {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Inquiry_PortType portType.

Throws:
UDDIException

find_tModel

public TModelList find_tModel(Find_tModel body)
            throws UDDIException
Represents find_tModel operation from {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Inquiry_PortType portType.

Throws:
UDDIException

get_bindingDetail

public BindingDetail get_bindingDetail(Get_bindingDetail body)
                throws UDDIException
Represents get_bindingDetail operation from {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Inquiry_PortType portType.

Throws:
UDDIException

get_businessDetail

public BusinessDetail get_businessDetail(Get_businessDetail body)
                 throws UDDIException
Represents get_businessDetail operation from {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Inquiry_PortType portType.

Throws:
UDDIException

get_operationalInfo

public OperationalInfos get_operationalInfo(Get_operationalInfo body)
                   throws UDDIException
Represents get_operationalInfo operation from {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Inquiry_PortType portType.

Throws:
UDDIException

get_serviceDetail

public ServiceDetail get_serviceDetail(Get_serviceDetail body)
                throws UDDIException
Represents get_serviceDetail operation from {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Inquiry_PortType portType.

Throws:
UDDIException

get_tModelDetail

public TModelDetail get_tModelDetail(Get_tModelDetail body)
               throws UDDIException
Represents get_tModelDetail operation from {urn:uddi-org:api_v3_portType}UDDI_Inquiry_PortType portType.

Throws:
UDDIException